10496.htm       CIMSZO:        Békéscsaba                             SZOCIKK:     Békéscsaba, nagyk. Békés vm., 42,335 lakossal. A régi egységes hitközség 50 tagja 1883. külön vált és Tafler Bernát, Silberstein Ignác, Ammer Dávid, Hesszer Fülöp kereskedők és Rosenbaum József sírkőfaragó kezdeményezésére megalapította az orthodox hitközséget, amely ma már 168 családban 700 lelket számlál 120 adófizetővel. Tagjai között van: 1 nagykereskedő, 118 kereskedő, 2 nagyiparos, 15 iparos, 2 gazdálkodó, 1 orvos, 1 malomtulajdonos, 4 tanító, 5 magántisztviselő, 7 köztisztviselő, 5 magánzó és 1 munkás, a többi más foglalkozási ágakban. Kilencen élnek közadakozásból és 1 munkanélküli. Fejlődése lépésről-lépésre történt. Eleinte csak bérelt imaháza volt, 1884. már magyar nyelvű oktatásra berendezett elemi népiskolája volt, amelyet az ideiglenes templom épületében helyezett el. Ez időtől fogva kitartóan arra törekszik, hogy egyéb intézményeit is kiépítse. 1885-ben házat vesz a rituális fürdő számára, amelyet 1901. modernebb felszereléssel más házba helyezett át. 1893-ban új telket vásárolt, az ide szánt templomot 1894. (mór stílusban, Michay Sándor tervei szerint), az iskolát és rabbi lakást csak 1904. építette fel. Van még két más imaháza is, az egyikben a 25 tagot számláló szefárd rítusúak végzik istentiszteleteiket. Fennállása óta nagy gondot fordít a hitközség az ifjúság vallásos nevelésére és elemi iskolája mellett megfelelő könyvtárral ellátott Talmud Tórát létesített, amelynek ellátásához Rasofszki Fülöp 11 hektár szántóföld alapítvánnyal járult hozzá. Grünwald Kálmán és Silberstein Ignác és neje szintén létesítettek jelentősebb alapítványt a Talmud Tóra támogatására. 1885-ben megalapítják a Chevrasz Anijim egyletet, 1926. a Chevra Kadisát, mindkettőt a hagyományos jótékonyság és kegyelet szellemében. 1928. évi költségvetésébe 23,600 P-t állított be a hitközség. Hitéleti célokra 18,000, filantropikus célokra 6000 P-t fordít, jóllehet, hogy tagjainak gazdasági helyzete a háborút követő válságokban erősen leromlott. 54 tagja vett részt a világháborúban, 5 elesett. A hitközség élén állnak: Fonféder Mózes nagykereskedő, elnök, Grünwald Mór fakereskedő, alelnök, Silberstein Izrael kereskedő, pénztárnok, Frisch Ferenc, Herschkovits Adolf kereskedő, gondnokok, Fisch József ker. utazó ellenőr, Grinsztler Ernő bőrkereskedő, gazda, Singer Manó nyug. igazgató-tanító, jegyző. A kongresszusi hitközség az 1830—40 közti években alakult. Alapítói Lamberger József, Freund Ábrahám, Schwarc Dávid, Grüner Fülöp és Riesz Dávid, a környező falvakból beköltözött kereskedők voltak, akik egykorú feljegyzések szerint valamennyien zsák és ponyvavászon árusításával foglalkoztak. A hitközség első elnöke Lamberger József volt, első rabbiul pedig Hirschfeld Józsefet választották meg. aki 1879. bekövetkezett haláláig vezette a hitközséget. Az ő működése alatt létesült az első hiteles anyakönyv. A hitközség 1896. tagjainak önkéntes adományaiból építette fel templomát. Három tanerős iskolája 1865. létesült s kezdettől fogva magyar nyelven folyik benne a tanítás. 1921-ben a hitközség polgári fiúiskolát létesített. Csak egy osztálya nyílt meg a polgári iskolának, melyet a tervek szerint évről évre fokozatosan akartak fejleszteni, de anyagi okok miatt az iskola már az első tanév végén megszűnt. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Hercog Henrik dr. az elnöke, az 1928. létesült Aggok Háza, a Nőegylet, amely Rosenthal Adolfné elnöklete alatt áll és az Omike B.-i fiókja, mely Révész Fülöp dr. vezetése alatt énekkart tart fenn és kulturális előadásokat rendez. Talmud Tórája nincs a hitközségnek, de Silberfeld Jakab dr. főrabbi vezet egy héber tanfolyamot, melyet 20 növendék látogat. A hitközség területéről elszármazottak közül országos hírnévre tettek szert Perlott Csaba Vilmos festőművész (l. o.) és Engel Iván zongoraművész (l. o.) A hitközség tagjai közt előkelő társadalmi pozíciót töltöttek be: Tardos Dezső dr. hitközségi elnök, a Kereskedelmi Csarnok elnöke, aki évekig volt a város helyettes rendőrkapitánya, Csillag Ignác, a Ferenc József-rend lovagja és néhai Reisz Miksa dr. városi tiszti orvos. Sokan létesítettek nagyobb arányú ipari és gazdasági vállalkozást, így: Rosenthal Márton, az Első Békéscsabai gőzmalmot, Deutsch Vilmos és Iván — akik a maguk szakmájában országos tekintélyek — a Hubertus kötszövőgyárat, mely 535 munkást foglalkoztat, Teván Adolf könyvnyomdát és országos hírű kiadóvállalatot, Lővy Albert faipari vállalatot, Kugel Sámuel vasnagykereskedést, Stern Samu és Steinberger Imre a Békéscsabai Áruforgalmi Rt.-ot, mely 40 tisztviselőt és 100 munkást foglalkoztat. A hitközség tagjai közül nagyobb mintagazdaságot Rosenthal Adolf gőzmalom tulajdonos vezet, aki 6000 hold földön gazdálkodik. A hitközség területén több munka jelent meg, így Révész Fülöp dr. A békéscsabai izraelita hitközség múltja és jelene c. könyve (1926), továbbá Silberfeld Jakab dr. (l. o.) könyvei. A hitközség 56,000 pengős évi költségvetéssel dolgozik, melyből 11,000 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. A hitközség anyakönyvi területéhez Újkígyós község tartozik. A hitközség lélekszáma: 1200, a családok száma 290, adót 433-an fizetnek. Foglalkozás szerint: 11 nagykereskedő, 7 gazdálkodó, 16 szabadpályán levő, 2 tanító, 124 kereskedő, 13 ügyvéd, 8 köztisztviselő, 1 művész, 1 munkás, 10 nagyiparos, 21 orvos, 86 magántisztviselő, 2 vállalkozó, 41 iparos, 3 mérnök, 22 magánzó, 21 közadakozásból élő és 83 egyéb. A világháború alatt a hitközség a menekültek számára népkonyhát tartott fenn s volt egy bizottsága, mely hadisegélyben részesítette az arra rászorultakat. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 18-an estek el. A hitközség mai vezetősége: Silberfeld Jakab dr. főrabbi. Tardos Dezső dr. elnök, Stern Sámuel gazdasági elöljáró, Csillag Ignác kultuszelöljáró, Prónai Ernő dr. iskolaszéki elnök, Hoffmann Lajos dr. ügyész, Schwarc Márkusz és Benjámin Jakab gondnokok, Hauer Fülöp pénztárnok, Klein Gyula főkántor és Drégely Lipót titkár.                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 496 .cimszó a lexikon 102 . oldalán van.