10493.htm       CIMSZO:        Béke                           SZOCIKK:     """Béke (h. sólom), eredetileg a «termékenység és «egészség» megjelölése is volt héber nyelv (Jer  29, 7; Jób. 15, 21; Jesája 48. 18; Zsolt.122 6; Ábot 3, 2). Mint üdvözlési forma a legrégibb azok között, amelyek ma is használatosak. A zsidó üdvözlési forma máig is a «Sólom» s ugyanígy üdvözölte már Jákob patriarcha is a pásztorokat (Genes. 29.6), József testvéreit (Gen. 43, 27). A B. kifejezés tehát eredetileg a barátság megjelölése volt; a B. tehát a harc ellentéte; jelenti még a szív és kedély B -jét is, a rossz által okozott elégedetlenséggel szemben. A B.-t a zsidó felfogás Isten áldásának tartotta, mert Isten a B. teremtője (Jesája 45, 7; v. ö. Jes. 57,19; Genes.15, 15; Zsolt 29. 11; 147. 14). A messiási kort(l. Messiás) az örök békével színezte ki a zsidó felfogás, amelynek ez legsajátabb terméke és adománya az emberiség részére. A próféták az egész világra s valamennyi népre kiterjedő egyetemes B.-ről beszélnek. Jesája szerint a messiási korban minden nép és minden ember Isten útján jár, Isten ítél felettünk s az örök béke idején a háború többé ismeretlen lesz örökre (2—4). Azonkívül az állatokra is ki fog a B. terjedni. (11. 6—9) Ez oly gondolat, amely sehol máshol nem található fel. Micha próféta szerint is minden élőlény örvendeni fog az örök B.-nek (4. 4). «B. fejedelme» néven említi Jesája a Messiást (9, 6 ; v. ö. 60.17 ; 66,12; Zacharja 9,10). Az apokrifek közül főképp Szirach domborítja azt ki (18 és 25), de a rabbinikus irodalom még nagyobb jelentőséget tulajdonít annak s azt a legfőbb jónak tekinti. Zsidó és pogány közt a B.-re törekvést kötelességnek tartja, amely mellett a nem zsidó igényjogosultságát a zsidó könyörületességre állandóan hangsúlyozzák (Gittin 59b, 61a,). A Talmudban ez áll: «Az egész Tóra csupán a B. kedvéért létezik». (Gittin u. o); «Három dolgon épült fel a világ: igazságon, jótékonyságon és békén»  (Ábót 1. 18); «Szeresd a B.-t és törekedj a B.-re», mondta Hillel (Ábót 1, 12); «B.-szerzés a jótékonysághoz hasonlatosan mindkét világon haszonnal jár» (Peah 1. 1); «Isten neve  B.» ; (Sábbát 10b);  «Nagy dolog a B., mert a papi benedikció is B.-vel végződik»(Szifré, Num. 6. 26); «Járj elől az embereknek B.-vel való üdvözlésében» (Beráchót 17a); «Aki saját házában B.-t teremt, annak nagyobb az érdeme, mintha az egész Izraelben csinálna B.-t» (Ábót d’ R. N. 28, 43a); «Ha a zsidók idolatrák volnának, de ugyanakkor B. uralkodna köztük, azt mondaná: nem haragszom, mert B. van köztük». (Gen. R. 38b). Irodalom: Guttmacher (Jew. Encycl.) ; M. Lazarus,  Ethik d. Judentums; Enrenreich, Der Geist d. Talmud ; Taylor, dyings of the Jewish Fathers""."                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 493 .cimszó a lexikon 100 . oldalán van.