10430.htm       CIMSZO:        Bász kol.                                 SZOCIKK:     "Bász kol. (h.). A hanq   leánya,   általában hang, visszhang. A talmudi irodalomban sűrűn előforduló kifejezés a B. s «égi hang»-ot jelent, amely a válságba jutott emberi lélek számára az Istentől kiinduló valamely megismerést, illetve döntést közvetít. A talmudi teológia szerint prófétákat  megihlető  szent  szellem az utolsó próféta halála után eltűnt Izraelből. Ezt a szent szellemet azután a B. pótolta. Így mikor Salamon király Mózessel akarta magát összehasonlítani (Kohelet 12. 10) a B. figyelmeztetésére állt el ettől. Ugyancsak ez a B. jövendöli meg Dávid királynak, hogy országát Rechabeam és Jerobeam fel fogják osztani. A monda szerint a B. jelentkezett akkor is, mikor Jonatán ben Uziel, aki Hillel idejében élt, a prófétai könyveket le akarta fordítani arám nyelvre. Ekkor egész kiterjedésében megrázkódott a föld és fenyegetőn zendült az égi hang: «Ki az, ki titkaimat elárulja az ember fiainak?» A talmudi irodalom a B. jelentkezésének még számos fantasztikus esetéről emlékezik meg, amelyek nem közönséges fantáziáról tanúskodnak. Jabnéban a zsidóság legfőbb vallástudományi hatósága egy ilyen B.-ra hivatkozva döntötte el a Sammai és Hillel követői között dúló vitát azzal, hogy «ezek is, amazok is az élő Isten szavai, de igazodni a Hillel iskolája után kell». A közvélemény kielégítése és a tekintély iránt való gyöngéd kímélet ily módon szentesítette a maga kiegyeztető eljárását. De későbbi időkben, úgy látszik, attól féltek, hogy az ily mennyei szózatra való hivatkozás visszaélésekre vezethet, azért általánossá vált a megállapodás, hogy «nem vesznek figyelembe mennyei szózatot, de ezt csak arra az esetre alkalmazzák, ha valamelyes vélemény vagy határozat a Tóra szavaival ellenkeznék». Ez általában azonban a prófétai szellem megszűnése után annak pótlásaképp jelentkezik. B. sokszor szerepel közhangulat, közvélemény (vox populi) értelmében is. """                                 Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 430 .cimszó a lexikon 93 . oldalán van.