10351.htm       CIMSZO:        Ballagi  SZEMELYNEV          Ballagi Mór      SZOCIKK:     """B. Mór*, református teológus és nyelvész, szül. Inócon (Zemplén vm.) 1815 márc. 18., megh. Budapesten 1891. szept. 1. Szülei igen szegények voltak. A Talmud és Biblia nyelvébe és szellemébe atyja vezette be, de már gyermekkorában Nagyváradra és Pápára került a jesivákra, majd nevelőnek ment Moórra és Surányba s ekkor kezdett a görög, latin és az élő nyelvekkel foglalkozni. 1837-ben Pestre jött, itt az egyetemen felsőbb matematikát hallgatott éveken át és írogatni kezdett a Pester Tagblattba, ahonnan a közönség előnyösen ismerte meg nevét (akkor még Bloch) a magyar üggyel kapcsolatban. Minthogy diplomához itthon vallása miatt nem juthatott, 1839. Párisba ment tanulmányait folytatni. Távolléte alatt a diéta a zsidó emancipáció kérdésével is foglalkozott és éppen keresztény körök B.-t tartották alkalmasnak arra, hogy zsidó körökben is propagálja ezt az eszmét. E célból írta kimerítő röpiratát A zsidókról, ami Eötvös József figyelmét annyira felkeltette, hogy őt hazatérésre szólította fel és biztatta, hogy a teljes elmagyarosításukra és a magyar nyelvű vallásos irodalom ápolására és fejlesztésére buzdítsa a zsidókat. B. haza is jött és 1840—41. megjelentette kitűnő és kommentárral ellátott Pentateuch-fordítását. Már az első könyv megjelenésekor az új Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjául választotta. Amint befejezte említett művét, kiadta még u. a. évben a Nyelvészeti nyomozásokat, amelyet gyors egymásutánban követtek: Ungarischer Unterricht in der Kleinkinderschule (1841); Izráel könyörgései egész évre, I. rész (1841); Első jósok: Joshua könyve magyar fordítással, kommentárral (1842); Ausführliche theoretisch-praktische Grammatik der ungarischen Sprache (1842). Már ebben az időben Széchenyi István gróf támogatását megnyerte a felállítandó magyar rabbiszeminárium ügyének, melyet ő a «Pesti Hírlap»-ban propagált. Minthogy maga a zsidóság egy része idegenkedett ettől az eszmétől, a terv nem valósulhatott meg és B. ismét külföldre ment, Tübingenbe, ahol Ewaldot és Baurt, kora legkitűnőbb teológusait hallgatta, de botanikával is foglalkozott. 1843 máj. 11. Notzingen-ben áttért az evangélikus vallásra (később lett református). Ettől kezdve itthon a protestantizmus ügyének buzgó harcosa lett élete végéig. 1844-ben Szarvasra fogadott el meghívást az ottani líceumba s a szabadságharc kitöréséig ott maradt. Ekkor Görgey titkára lett, majd a hadügyminisztériumban kapott hasonló beosztást. A szabadságharc leveretése után 1851. a pesti református teológia tanára lett és megalapította a Protestantische Kirchen- und Schulzeitungot, mely a liberális protestantizmus főorganuma lett Magyarországon. Die Protestantenfrage in Ungarn und die Politik Oesterreichs (1860); Tájékozás (1863); A protestantizmus harca az ultramontanismus ellen (1869) c. művei a protestáns érdekek szolgálatában álltak. Élete végéig a református egyház legkiválóbb szellemi reprezentánsa maradt Magyarországon, ahol számos intézményt köszönhet neki a református egyház. Emellett élete nagy részét a magyar nyelvnek szentelte. Szótárai és nyelvkönyvei igen sok kiadást értek el s számos általa alkotott szó került be az élő nyelvbe. A Protestáns Tudományos Szemlét is ő alapította és szerkesztette. A Magyar Nyelv Teljes Szótára c. encyclopédiája az egész nyelvkincset felöleli; Magyar-német és Német-magyar szótára rengeteg kiadást ért el. Ezenkívül írt Héber nyelvtant, számos akadémiai értekezést s teológiai-vallástörténeti monográfiát."""                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 351 .cimszó a lexikon 82 . oldalán van.