10317.htm       CIMSZO:        Balassagyarmat                                   SZOCIKK:     Balassagyarmat, nagyk. Nógrád vm., 11.367 lakossal. A B.-i zsidó hitközség egyike a legrégibb magyarországi hitközségeknek és körülbelül 500 évvel ezelőtt alakult. A hitközség levéltárában több fontos dokumentum volt a hitközség múltjára vonatkozólag, ezek azonban a kommün idejében eltűntek és így nem állnak rendelkezésünkre pontos adatok. A hitközség szellemi fejlesztése és a vallásosság kimélyítése érdekében sokat tett a nagyhírű Deutsch Áron Dávid (l. o.), aki hosszú ideig volt a hitközség rabbija. A hitközségnek három temploma van. A Besz-Hamidrast 1852., a nagytemplomot 1866. és az Ifjúsági Egyesület imaházát 1926. építették. Különböző intézményeket létesítettek, melyek mind működnek. Van Chevra Kadisa, elemi iskola, Talmud-Tóra, Nőegylet, Leányegylet, Ifjúsági Egyesület, Misénesz Dalim és más jótékony alakulatok. Az iskolában, amely 5 tanerővel működik és 143 tanítványa van, 1854. rendszeresítették a magyar nyelvű oktatást. A tantestület tagjai: Adler Samu igazgató, Brandstein Irma, Rezső Adolf, Sámuel Antal és Boros Mór tanítók. A Talmud-Tóra tanítói: Klein Mózes, Kohn Hermann és Kohn József. Az előző rabbik jesivát is létesítettek, amely most Deutsch rabbi vezetése alatt áll és 23 növendéke van. A háború előtt több értékes alapítványt kezelt a hitközség, ezek azonban a korona leromlása folytán devalválódtak. A világháborúban 260-an harcoltak, akik közül 46 hősi halált halt.  A hitközség orthodox alapon áll. Körülbelül 2500 lélek, 600 család és 399 adófizető taggal bír, akik foglalkozásuk szerint így oszlanak meg: 170 kereskedő, 59 más szabadpályán, 73 iparos, 86 munkás 19 magántisztviselő, 17 gazdálkodó, 14 ügyvéd, 12 orvos, 12 köztisztviselő, 6 tanító, 3 nagykereskedő, 3 vállalkozó, 3 mérnök, 40 magánzó és 52 egyéb. 18 munkanélküli és 27 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 43,525 P, amely összegből 8000 P-t filantropikus és szociális célokra fordítanak. Anyakönyvi területéhez tartoznak Dejtár és Nógrádpatak községek. Nagyobb kereskedelmi vállalatokat létesítettek: id. Schwartz Dávid (Közgazdasági bank r.-t.), Kondor Ármin és Klein Adolf (Kereskedelmi r.-t), Himmler Géza (Áruforgalmi r.-t.). A hitközség mai vezetősége: Deutsch Dávid főrabbi, id. Schwartz Dávid elnök, Tónus Emil és Weisz Miksa alelnökök, Federer Salamon és Ungár Salamon gondnokok, Bodor Samu pénztárnok, Klein Dávid gazda, Haas Lajos és Gansel Ernő elöljárók, Adler Samu jegyző.                             Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 317 .cimszó a lexikon 78 . oldalán van.