10314.htm       CIMSZO:        Balassa            SZEMELYNEV          Balassa József  SZOCIKK:     """B. József, tanár, magyar nyelvész, szül. Baján 1864 febr. 11. A budapesti egyetemen tanult és miután középiskolai tanári és bölcsészetdoktori képesítést szerzett, 1886-tól a székesfehérvári ker. akadémia, 1892-től a debreceni reáliskola, 1896-tól a bpesti VIII. ker. áll. főgimnázium tanára volt, 1918. mint c. igazgató nyugalomba vonult. Számos kiváló nyelvészeti szakmunka szerzője. Tanulmányai a különböző nyelvészeti folyóiratokban jelentek meg. Szerkeszti a «Magyar Nyelvőr» folyóiratot, sok kitűnő iskolai tankönyvet írt s azonkívül Simonyi Zsigmonddal (l. o.) együtt egy kitűnő magyar-német és német-magyar szótárt. Szigorú lelkiismeretesség jellemzi filológiai munkásságát és tanulmányai világos, szabatos előadással tűnnek ki. A magyar nyelvfejlődes egyik legbuzgóbb munkása. Főbb tudományos művei: A fonetika elemei (1886); A magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése (térképpel, 1891); A magyar nyelv (1899 és 1909); Magyar fonetika (1904); Kis magyar hangtan (1905); Kurze Darstellung des ungarischen Lautsystems (Phonetische Studien VI.); Ungarische Unterrichtsbriefe Original Methode Toussaint-Langenscheidt; Ungarischdeutsches und Deutschungarisches Wörterbuch (u. o. 1915). Ezenkívül írt egy angol nyelvtant és A szabad kőművesség története (1922) és a Helyes magyarság (1923) c. igen elterjedt munkát."""                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 314 .cimszó a lexikon 78 . oldalán van.