10224.htm       CIMSZO:        Árpádházi királyok zsidó katonái                                 SZOCIKK:     Árpádházi királyok zsidó katonái. Több egykorú forrás és krónika beszámol arról, hogy a honfoglalásban zsidók, illetve a zsidó hitre áttért kozárok (l. Kozárok) is részt vettek. A zsidóknak azonban később, a honfoglalás után is fontos szerepük volt a hadviselésben. Johann Kinnamus XII. sz.-beli bizánci író a magyarokról szóló krónikájában (V. ö. «Joh. Kinn.» III. köt. 8. old.) megírja, hogy az Árpádházi királyok alatt a      magyar harcos seregben «Mózes törvényei szerint élő khalicok, akik a sereg élén jártak». Khalic vagy chaluc héberül úttörőt, utászt jelent. Kinnamus krónikájából kiderül, hogy a magyar sereg élén több száz főből álló lovas és gyalogos csapat haladt, mely a fősereg részére az utakat rendezte és hidakat vert. Ezek az utászok voltak a khalicok, akikről Kinnamus mellett több bizánci író és krónikás is megemlékezik. (V. ö. Strausz Adolf, « A palesztinai mozgalom» c. tanulmányával, megjelent a Budapesti Szemle 1921 nov.—dec. számában.)                          Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 224 .cimszó a lexikon 62 . oldalán van.