10223.htm       CIMSZO:        Áronidák                                 SZOCIKK:     Áronidák, az első főpapnak, Áronnak a fiai és további leszármazottjai, akik a törvények és tradíciók értelmében egyedül voltak hivatottak az áldozatok bemutatására. A Biblia szerint Áronnak négy fia volt: Nádáb, Abihu, Eleázar és Itamar, akik az áldozásnál segítettek apjuknak. Nádábot és Abihut a szent szolgálat közben elkövetett hiba miatt elragadta az isteni tűz. (Mózes III. 10,1—5.) A megmaradt két testvér közül Eleázar kapta meg atyja halála után a főpapi méltóságot, amely azután fia Pinchás ama buzgóságának jutalmául, melyet egy bálványimádó izraelitának és egy midjanita nőnek a kicsapongásával szemben tanúsított, az Á. törzsében öröklődővé vált. (Mózes IV. 25,6—13.) A történelmi      kritika elutasítja azt az álláspontot, mely szerint az Á. kizárólagos papi szolgálata Mózesre vezethető vissza. Szerinte főleg a száműzetés utáni papi nemzedékek közül többen pályáztak kizárólagos joggal a jeruzsálemi papi szolgálatra. Vetélkedésük különösen akkor érte el a tetőpontját, mikor a salamoni templom kivételével az összes szentélyek megszűntek s mind ama papok, kik a főszentélyben nem találtak elhelyeződést, elvesztették kenyerüket. A Cadokidák rendje ekkor monopolizálta a főpapi méltóságot és a vidéki papságot kisegítő szolgálattételre osztotta be a szentélybe. Ezek a segédpapok voltak a leviták. Az Á. merev elzárkózása a községtől, a főpapoknak privilégiumokkal való felruházása s a leviták lefokozása másodrendű papsággá, később a királyok korában egy hierarchia kialakulására vezetett, amely azonban jóformán semmi nyomot sem hagyott a zsidóság további fejlődésében. (L. Főpap.)                                   Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 223 .cimszó a lexikon 62 . oldalán van.