10182.htm       CIMSZO:        Anyakönyvvezető rabbi                                   SZOCIKK:     """Anyakönyvvezető rabbi az a rabbi, aki anyakönyv-vezetési joggal bíró hitközségekben (anyahitközségek) működik és a törvényben előírt képesítéssel bír. Az A.-k tehát két fajta funkciót teljesítenek, részben a lelkipásztorkodást, részben az anyakönyvezetői teendőket. Az utóbbi minőségből kifolyólag közhivatalnokoknak tekintendők, akik mindig élethossziglanira választatnak, a szolgálatból csak a közigazgatási hatóságok fegyelmi határozata alapján bocsájthatók el és szolgálati illetményeik közigazgatási úton hajtatnak be. Az A. minőség különösen nagy jelentőséggel bírt az állami anyakönyvvezetés (1895.) bevezetése előtt. Az 1885. évi 1924. sz. v. k. m. rendelet részletesen szabályozta az izr. hitközségek anyakönyv-vezetési ügyét. Magyarország összes izr. hitközségeit anyakönyvi kerületekbe osztotta be s pontosan körülírta az A. jogait és kötelességeit. Ámbár időközben, az állami anyakönyvvezetés behozatala folytán, ez a rendelet az állam szempontjából jelentőségét elvesztette, továbbra is hatályban maradt, annyiban, amennyiben ezen rendelet intézkedései a A.-k alkalmazására és azok jogainak biztosítására vonatkoznak. Az A.-nak választása, ott, ahol több hitközség alkot egy anyakönyvi kerületet: a kerületi közgyűlés, ott pedig, ahol egy hitközség magában alkot anyakönyvi kerületet: az illető hitközség hatáskörébe tartozik. Mindkét esetben a választás eredménye a törvényhatóság közigazgatási bizottságának 15 nap alatt bejelentendő. Ha a közigazgatási bizottság a választás eredményét tudomásul nem veszi, köteles az anyakönyvi kerület új választást megejteni s ha ennek eredményét sem találná a közigazgatási bizottság kielégítőnek, a második visszautasítás ellen az anyakönyvi kerületet képviselő elnök jogosítva van a v. k. miniszterhez felfolyamodni. A.-nak csakis oly rabbi vagy rabbi helyettes választható meg, aki nagykorú, legalább 4 közép, vagy polgári iskolai osztályt sikerrel végzett és feddhetetlen előéletű magyar állampolgár. Az A.-k csak ismételt kötelességmulasztás, vallásellenes magaviselet, vagy polgári bűntény miatt mozdíthatók el; a törvényhatósági közigazgatási bizottság és ennek határozata ellen történő felfolyamodás esetében: a v. k. m. határozata alapján. A megüresedett A. állás legfeljebb egy fél év alatt betöltendő. Ezen idő alatt az anyakönyvek helyes vezetéséért az anyakönyvi kerület, illetve a kerületi székhelyen létező hitközség elnöke felelős. Irodalom. Dr. Venetianer Lajos, A magyar zsidók története, Budapest, 1922; Dr. Hojuvei, A magyar zsidók közjoga, Lőcse, 1909; Dr. Munkácsi E., Az izraelita hitközségek alkalmazottainak szolgálati jogviszonya, Budapest, 1927."""                               Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 182 .cimszó a lexikon 51 . oldalán van.