10159.htm       CIMSZO:        Angyalok                                 SZOCIKK:     """Angyalok, a görög angelosz szóból. A zsidó felfogás szerint földöntúli lények, akik az égben laknak s közvetítik az embereknek Isten akaratát és teljesítik parancsait. 1. A bibliai korszak. Az angyal héber neve maloch, ami küldöttet, hírnököt jelent.  E szót rendszerint az Istennévvel kötik össze: Isten angyala (maloch Elóhim). E korszak elképzelése szerint az A. az emberek előtt emberi alakban jelennek meg, emberileg cselekszenek, az emberek leányaival is érintkeznek, noha testetlenek és amint küldetésüket elvégezték, eltűnnek. Járásuk-kelésük az emberéhez hasonlít, de szárnyuk is van és majdnem mindig fegyveresen járnak. Jákob álomlátásában egy égig érő létrán egész angyalcsoportok áradnak le- és fölfelé. A teofániákban is van szó angyali csoportokról. Ezek következőkép osztályozhatók:   kerub-ok, szeráf-ok, erelek, ófan-ok, chájósz-ok. A kerub a nép elképzelése szerint az ősrégi griff formájára emlékeztet; a szeráf hat szárnyú; az chájósz élőt vagy állatot jelent, ófan pedig tulajdonképpen az isteni szekér kerekét; erelimnek nincsen magyarázata. Megjelennek a kiválasztottak, a próféták, de olykor az egész nép előtt is és megjelentik a jövendőt. Vannak védő-A., kik egyeseket és népeket oltalmaznak; minden népnek külön védőangyala van; vannak harc-A., kik egész sereget tudnak egy szempillantás alatt elpusztítani,bűntető-A., akik végrehajtják Isten haragvó akaratát;.dícsérő-A., akik Istent dicsőítik, elhozzák neki az emberek hódolatát, ők alkotják az égi sereget (cebáót) s a látomásokban is ők jelennek meg. Maga a prófétai szellem is A. által közvetítődik; a Mallachi név is csak küldöttet, angyalt, nem pedig prófétát jelent. Az A. maguk sohasem mondják meg nevüket és származásukat. A Bibliában leggyakrabban Michael, Gábriel angyalnevek fordulnak elő. Ezek a képzetek jórészt perzsa eredetűek. 2. A talmudi korszak. Minél többet érintkezett a zsidóság idegen népekkel annál bonyolultabb lett az A.-ról alkotott képzete. Az esszeusok szektájának külön angyaltana volt és ennek titkát csak a beavatott ismerhette meg. Nincsen kanonikus zsidó angyaltan, amint a zsidóság többi tana sem hivatalos. A Biblia elbeszéléseiben nem csak mint az isteni akarat végrehajtói lépnek fel, de sokszor mint az emberi gondolkodásmód képviselői is és ők fejezik ki az emberi elgondolást. Ellentétben a földi lényekkel, kiket alsó jelzővel illetnek, őket felsőknek nevezik. A talmudi irodalom röviden így jellemzi őket: Három viszonylatban olyanok az A., mint a démonok, háromban pedig, mint az emberek. Van szárnyuk, lebegnek s tudják: mi fog történni, mint a démonok; van belátásuk, egyenesen járnak és héberül beszélnek, mint az emberek. Az egyik felfogás szerint tűzből, a másik szerint pedig tűzből és vízből keletkeztek, az elemek bennük békében élnek. Általában jók az A., nincsen akaratuk, emberi alakban jelennek meg, néha azonban állatok formájában is. De csak az hallja és látja őket, akiket ők megszólítanak. Helyet kapnak Isten tanácsában és végrehajtják uruk akaratát. Szeretik Izraelt és a jámborokat és megjutalmazásukat követelik. Henoch könyve is sokat foglalkozik az A.-kal, A jubileumok könyvében sokkal több angyalcsoportról van szó. A talmudi irodalom szerint van egy, a földinek megfelelő égi Jeruzsálem, hol az A. végzik a szolgálatot. Ezt jelentené a «szolgálattevő A.» kifejezés. Van 70 angyal az égben a 70 népnek megfelelően. Izrael védőangyala Gábriel. Gábrielen kívül a többi a nemzetek nevét viseli. Az elemeknek; az évszakoknak, az emberi tulajdonságoknak is meg van a maguk angyala. A parziszmusz befolyásolta a zsidóságot, úgy, hogy ez is dualisztikusan fogta fel az angyalvilágot. Vannak tehát rossz és jó A., illetőleg A. és démonok. 3. A középkori korszak. A misztikusok igen kifejlesztették a zsidóság angyaltanát. A betűk és számok misztikája is kedvezett az angyaltan kibontakozásának. Az A.-nak csupán a névlistája 400 nyomtatott oldalt foglal el a misztikusok irodalmában. Az A.-nak ebben a lajstromában még a görög Dioniziosz istennév is előfordul. Az A. imádása szigorúan tiltva volt s így az a néhány imádság, amely A.-hoz való könyörgést tartalmaz, heves és hosszú vitának adott alapot. A fajokról, a megjelenési formáról és tulajdonságokról fentebb írt közlések a középkorra is vonatkoznak, csak a képzelet ez időszakban már színesebben fest. A középkor titokzatos nézetei a Keleten keletkeztek, innen kerültek Spanyol-, Francia-, Német- és Olaszországokba. A chásszidizmus még ma is használja, csak Maimuni akarta e tanításokat ésszerűen magyarázni. Szerinte az A. erők, melyek a mindenségben az egyénekre hatnak. (V. ö. Blau, «Zsidó angyaltan» és teljesebben: «Jüdische Angelologie»)."""                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 159 .cimszó a lexikon 37 . oldalán van.