10158.htm       CIMSZO:        Angyal SZEMELYNEV          Angyal Dávid   SZOCIKK:     """ A. Dávid*, történetíró, egyetemi tanár, szül. Kunszentmártonban 1857 nov. 30. Középiskoláit Szentesen, Szegeden és Budapesten, az egyetemet az utóbbi helyt végezte s miután bölcsészetdoktori és középiskolai tanári oklevelet nyert, az Egyetemi Könyvtár őre, a Barcsay-utcai áll. főgymnasium tanára, azután egyetemi magántanár lett. 1909-ben kinevezték a budapesti egyetemen a magyar történelem nyilv. rendes tanárának. 1902 óta tagja a Magy. Tud. Akadémiának, 1910 óta a Kisfaludy Társaságnak, 1925-től kezdve az újkori egyetemes történelem nyilv. rendes tanára, 1918—20 a bölcsészeti kar dékánja volt. Számos értekezése jelent meg az Egyetemes Philologiai Közlöny, a Századok, a Figyelő és a Budapesti Szemle folyóiratokban. Sajtó alá rendezte és magyarázatokkal ellátta Kisfaludy Sándor, Kölcsey Ferenc, Garay János, Péterfy Jenő és Lederer Béla munkáit, lefordította franciából Paul Janót nagy művét, A politikai tudomány története az erkölcshöz való viszonyában címmel, emellett Lavisse, Macaulay és mások műveit, szerkesztette a Tisza István emlékkönyvet. Nagyobb önálló művei: Berzsenyi Dániel (1879); Késmárky Thököly Imre (1888—89); Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinánd haláláig (1898); Erdély politikai érintkezése Angliával (1902, németül is); Adalékok II. Rákóczi Ferenc bujdosása történetéhez (1905); gr. Széchenyi István történeti eszméi (1907, akadémiai székfoglaló); Le traité de paix de Szeged avec les Turcs 1444(1911); Gyulai Pál (1912); Szalay László emlékezete (1913); A világháború okai (1914); Beitrage zur Geschichte des Jahres 1848. (1918); Magyarország felelőssége a világháborúért (1923); Tanulmányok (1923, Kultúra és Tudomány); Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezései (1926). Szakaszok Magyarorszáq újabbkori történetéből (1928)."""                         Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 158 .cimszó a lexikon 36 . oldalán van.