10152.htm       CIMSZO:        Ámósz                         SZOCIKK:     """Ámosz, az első író-próféta, II. Jerobeam, izraeli király idejében. Ő maga nem kívánkozik a próféta hivatására, de az akol mellől mégis elhajtja Isten szelleme, hogy megjövendölje Izrael népének bukását. Feltartóztathatatlannak látja a bukást, amiért elharapózott benne a dőzsölés, az elnyomás, a zsarolás, istentisztelete pedig pogányos szellemben folyik. Áldoznak, énekelnek és fajtalankodnak, mint a pogányok. Atya a fiával találkozik a hierodulnál és a népet mégis mindenki Isten kiválasztott népének hiszi és ha nemzeti veszedelem éri, Isten biztos védelmére számíthat. A próféta felrázza a népet ez önámításból. Azért, hogy az Isten kiválasztott népe, ne várjon elnézést és atyai könyörületet, inkább megtorlást. Az Isten éppen azért torolja meg Izrael bűneit, mert kiválasztotta a népek közül és a maga népévé tette meg. Térjen meg és hagyja az áldozást. Isten nem szorul áldozatokra, hanem azt kívánja «hömpölyögjön patakként az igazság.» A. új tartalmat önt a régi eszmékbe és úgy értelmezi azokat, hogy azok inkább erkölcsi megújulásra, mint elbizakodásra serkentenek. A bűn következményeit nem lehet elkerülni, «Isten napjá»-t az ősi eschatológikus képzetet így értelmezi: «Sötétség az, nem világosság, mint mikor oroszlán elől menekül az ember, de medvével találkozik, végül (ettől is  menekül) haza kerül, de itt a kígyó marja meg».  Prófétai nagysága az elsők közé emeli. A későbbi próféták az ő eszméit fejtegetik. Irodalom Nowack, Handkommentar zum Alten Testament (1892 és köv.); Wellhausen, Die kleinen Propheten (1892); I. P. Valeton, Amos et Hosea (1894); Smith, The Book of the Twelve Prophetos (1896); Driver, Joel and Amos (1897); Heilprin, Historical Poetry of the Ancient Hebrews (II 1882); Cheyne, Encyclopedia Biblica."""                                  Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 152 .cimszó a lexikon 34 . oldalán van.