10104.htm       CIMSZO:        Alberti-Irsa                              SZOCIKK:     Alberti-Irsa, nagyk. (Pest vm.) 4826 lak. (status quo) hitközsége körülbelül kétszáz évvel ezelőtt alakult. Büchler Zsigmond jelenlegi főrabbi «Az A.-i izr. hitközség és Chevra Kadisa története» c. alapos munkájában Nagyvárad (1909) részletesen feltárja a hitközség múltjának minden fázisát, de megfelelő adatok hiányában a hitközség megalapításának időpontját csak hozzávetőlegesen tudta megállapítani. A hitközség megalapítóinak neve is ismeretlen. A hitközség első rabbija Pressburger Ábrahám volt, aki 1784. létesítette a Chevra Kadisát és 1790. halt meg A.-n. Mint régi iratokból kitűnik, Élijáhu Albert, Áron ben Zélig, Jisszaszchár Beér és Mair ben Áron voltak a hitközség első elöljárói. A hitközség számos érdekes történelmi okmányt őriz a levéltárában. Egyik ilyen okmány 1772-ből származik s benne Pestvármegye alispánja a hitközségi alapszabályokat hagyta jóvá. A másik okmány nagyon érdekes dokumentuma az A.-i zsidóság hazafiasságának. Egy 1797 május 16-án kelt levél ez, melyben ugyancsak az alispán köszönetet mond a zsidóságnak a megyebeli nemesség felfegyverezése körüli érdemeiért. A harmadik szintén beszédes okirat Haynau generális 1849. augusztus 31-én kelt levele, amelyben súlyos hadisarcot vet ki az A.-i hitközségre, azért, mert tagjai tömegesen vettek részt a szabadságharcban. A hitközség temploma 1809. épült fel, a hitközségi tagok támogatásával. A Chevra Kadisán kívül — melynek jelenleg Diamant Ármin az elnöke — négy szociális és kulturális célú egyesülete van a hitközségnek. Ezek: a Chevra Szandekoosz (elnöke Popper Sándor), melynek célja, hogy a sokgyermekes szegény embereknek komasági gondjait eloszlassa, a Cheszed Neurim (elnöke Popper Sándor) ifjúsági kultúregyesület, az Evjoné Irénu (elnöke Singer Béla), mely szegények támogatásával foglalkozik és a Popper Gusztávné vezetése alatt álló, hasonló célú nőegylet. A hitközségből többen kerültek ki olyanok, akik tudományos és közéleti téren ismert nevet szereztek maguknak. Így A.-ról származnak Politzer Ádám udvari tanácsos, a bécsi egyetem híres fülész-professzora, (l. o.), Eulenberg Salamon udvari tanácsos (l. o.), Fayer László egyetemi tanár (l. o.) és Bloch Ignác a földművelésügyi minisztérium egyik irodaigazgatója. Megemlíthetők meg a Braun Testvérek, akik a gróf  Szapári-féle   birtokon   létesítettek   mintagazdaságot. A hitközség költségvetése évi 6400 pengő, melyből a felét szociális célokra fordítja. A hitközségnek, melyhez Pilis, Alsó- és Felső-Nyáregyháza, Káva, Bénye, Cegléd-Bercel és Vacs községek tartoznak, lélekszáma 250. A hitközségben 64 család lakik, 70 az adófizető tagok száma. A tagok túlnyomórészt — 39-en — kereskedők. Van ezenkívül 3 gazdálkodó, 1 tanító, 1 ügyvéd, 3 munkás, 2 orvos, 2 magántisztviselő, 9 iparos, 4 magánzó és 2 egyéb foglalkozásban. A hitközség jelenlegi vezetősége: Singer Béla elnök, Popper Gusztáv és Fodor Oszkár alelnökök, Popper Lajos és Stricker Jakab gondnokok, Füredi Jakab pénztárnok, Ferderber Sándor, Stricker Ignác és Kovács Arnold elöljárók, Sebestyén Ferenc állami tanító, titkár és Klein Ferenc hitoktató.                              Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 104 .cimszó a lexikon 22 . oldalán van.