10007.htm       CIMSZO:        Abony                         SZOCIKK:     Abony, nagyk. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 16,185 lak. Az első hiteles adat az A.-i zsidókról egy 1756-ból való városi adókönyv, melyben fel van jegyezve, hogy bizonyos Viztövi Gergely behajtotta a zsidóktól az adót. 1770 táján már hitközség is alakult, melynek rabbijául Reb Móse Lichtert választották meg, aki — sírkövének felirata szerint — a következő évben foglalta el állását. Ekkor létesítettek templomot és temetőt is. 1788-ban iskolát alapított az 50 — 60 családból álló hitközség. Az első tanító Pollitzer Márkusz, aki két évig működött itt. Pár év múlva már három tanerős volt az iskola, ami élénk bizonyítéka a hitközség kulturális fejlettségének. A kitűnően felszerelt iskolában, mely csakhamar négy tanerőssé fejlődött, a Bach-korszak kivételével, kezdettől fogva magyar nyelven folyt az oktatás. Ma a nagymultú iskola, a súlyos gazdasági viszonyok s a tanulók számának lecsökkenése miatt, osztatlan és egy-tanítós. A XIX. század elején virágzó fejlődésnek indulta hitközség, melynek 1830. már 130 tagja volt. A régi templom ekkor szűknek bizonyult s szép új templomot épített a hitközség, melyet 1825. avattak fel. 1830-ban hatvan évi működés után meghalt a hitközség első rabbija, Lichter Mózes, kinek utódjául Herczog Jakabot, a maga idejében messze földön híres talmudtudóst választották meg, aki 1857. bekövetkezett haláláig fejtett ki áldásos papi tevékenységet. A szabadságharcban fontos szerepet játszott az A.-i zsidóság. Bár a nemzetőrség tagjai közé nem vették fel a zsidókat, a horvátok közeledésének hírére a zsidók is kapával-kaszával felszerelve indultak az ellenség ellen s tömegesen álltak be honvédnek. A hitközség annaleszei sok érdekes dolgot jegyeztek fel az A.-i zsidóság hősies magatartásáról a szabadságharcban. Így felemlítik, hogy Weisz Jakab akkori hitközségi elnök minden nap jelentést tett a Tiszántúl tartózkodó kormánynak a császári hadak állásáról s a veszedelmes kémszolgálat miatt Eisachsen osztrák kapitány meg akarta botoztatni, de tévedésből öccsének, Weisz Simonnak utalványozták ki a 25 botot. Hay Jakabról is meghatóan szép dolgot olvasunk. Kossuth Lajos A.-on jártában meglátogatta, a tekintélyes, vagyonos öreg urat. Hay összehordatta házának minden kincsét, aranyat, ezüstöt, cink és rézneműt s átadta azokat Kossuthnak azzal, hogy vagyonát használja fel a haza javára. Az osztrákok hazafias magatartásáért súlyos hadisarcot róttak az A.-i zsidóságra, mely a rá kivetett 1143 forint részleteit éveken át törlesztette. 1862-ben Herczog rabbi örökét Kunstadt Ignác, a Luach Jarec c. mű szerzője, a kiváló hitszónok foglalta el. Húsz évig működött s utána rövidebb-hosszabb szünetekkel már a modern rabbik következtek, először Vajda Béla dr., azután Blumgrund Naftali dr. és Guttmann Simon dr., míg jelenleg a hívek nagy megelégedésére Resofszky Arthur dr. tölti be a rabbiállást. 1869-ben a hitközség kongresszusi jelleget öltött. A hitközség levéltárában sok régi irat, hadisarc befizetéséről szóló nyugta s egyéb történelmi okmány van, melyek között legérdekesebb Nagy Szigethy Szily József Pest Pilis és Solt törvényesen egybekapcsolt megyék ispánjának 1797 május 11. kelt elismerő levele az «A. mezővárosa-beli zsidó község részére», azért mert az A.-i zsidóság «a Felséges Fejedelem és a Magyar Hazának fenntartására és védelmére az ellenség eleiben kelő megyebeli nemesség fegyverkezésének célját s előmenetelét 100 forintokkal, esztendőnként pedig 200 forintokkal elősegíteni kívánta és fogadta». A hitközség történetét Vajda Béla dr. rabbi dolgozta fel A zsidók története A.-ban és vidékén c. alapos munkájában. A hitközség intézményei: a Chevra Kadisa, melynek Pintér Gyula az elnöke, a betegsegélyző egylet, melyet Resofszky Arthur rabbi vezet és a nőegylet, melynek élén Hay Mórné áll. A hitközség évi 18,000 pengős költségvetéssel dolgozik, melyből 4 — 5000 pengőt fordít szociális és filantropikus célokra. Több jótékony és kulturális célú alapítványt is kezel a hitközség. Anyakönyvi területéhez Jászkarajenő, Kocsér, Tószeg és Törtei községek tartoznak. A hitközség lélekszáma 460, a családok száma 150, adót 159-en űzetnek. Foglalkozás szerint: 17 gazdálkodó, 2 tanító, 48 kereskedő, 2 ügyvéd, 2 köztisztviselő, 3 orvos, 13 magántisztviselő, 17 iparos, 3 mérnök, 3 magánzó és 36 egyéb. A hitközségnek a világháborúban részt vett tagjai közül 13-an estek el, akiknek emléket a templom falába illesztett márványtábla őrzi meg. A forradalomnak és ellenforradalomnak két áldozata van. A hitközség mai vezetősége: Resofszky Arthur dr. rabbi, Löffler Miksa elnök, Klein Antal és Vadász Izsák alelnökök, Possel Zsigmond és Pick Ignác gondnokok, Perényi Ignác, Pintér Gyula és Roth József elöljárók, Neumann József pénztárnok, és Steiner Zoltán dr. polg. isk. tanár, titkár.                           Ez a cimszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk Újvári Péter) található . A lexikon digitális változata (tehát e szócikk facsimiléje is) elérhető a www.nagypetertibor.uni.hu, www.zsidlex.extra.hu, www.wesley.hu, http://mek.oszk.hu/04000/04093/html/ webhelyeken. Ez a(z) 7 .cimszó a lexikon 3 . oldalán van.